Stratejik Amaçlar Ve Hedefler

Fakültemiz Amaç ve Hedefleri

Amaç :
• Ziraat Mühendisliği eğitiminde uluslararası normlara erişmek, mühendislik bilim ve teknolojisine katkıda bulanabilecek yüksek standartlara sahip olmak
• Eğitim-öğretim için gerekli altyapı, laboratuvar ve bilgisayar donanımı ile öğrenciler için gerekli sosyal olanakları hazır tutarak hayat boyu öğrenmeyi kolaylaştırmak
• Akademik personelin bilimsel araştırma olanaklarını genişletmek, yenilikçilik ve girişimcilik konularında teşvik etmek
• Öğrencilerin lisans, yüksek lisans ve doktora tezlerini bölgenin ve ülkemizin ihtiyaçları doğrultusunda yönlendirmek, staj ve eğitim programlarını yerel ve ulusal sanayi ile birlikte geliştirmek

Hedefler:
• Eğitim-öğretime geçilmemiş bölümlerin akademik yapılanmalarının, önümüzdeki dönemlerde tamamlanarak öğrenci alımına hazır hale getirilmeleri
• 2024 yılı sonuna kadar mevcut dersliklerin yenilenmesi ve derslik sayısının arttırılması • Laboratuvar altyapısının iş sağlığı ve güvenliği de göz önüne alınarak Üniversitemiz imkanları dahilinde güçlendirilmesi
• Akademik kadro eksikliğinin 2023 yılına kadar giderilmesi
• 2022 yılından itibaren fakültedeki eğitim, ölçme ve toplam kalite uygulamaları için ZİDEK akreditasyon sistemine uyum çalışmalarının başlatılması
• ERASMUS vb. Öğrenci/öğretim elemanı değişim programlarının yaygınlaştırılması

Üniversitemiz Amaç ve Hedefleri:

Amaç ve Hedeflerimiz

A1 Nitelikli AR-GE ve ÜR-GE Faaliyetleri Yoluyla Ulusal ve Uluslararası Düzeyde Katma Değer Oluşturmak
H 1.1 Araştırma Geliştirme ve Ürün Geliştirme Kapasitesini Artırmak
H 1.2 Katma Değer Yaratan Araştırma Çıktılarını Artırmak
H 1.3 Girişimcilik Faaliyetlerini Teşvik Etmek ve Yaygınlaştırmak
H 1.4 Üniversite-Sanayi İşbirlikleri Kapsamında Ortak Araştırma ve Ürün Geliştirme Projelerini Artırmak
H 1.5 Öğrenci Girişimcilik ve Yenilikçilik Programlarını Desteklemek

A2 Eğitim ve Öğretim Faaliyetlerinin Niteliğini Sürdürebilir Olarak Artırmak
H 2.1 Eğitim-öğretim Faaliyetlerinin Kalitesini Artırmak
H 2.2 Öğrencilerin Yetkinliklerini Geliştiren Faaliyetleri Artırmak
H 2.3 Öğretim Elemanlarının Yetkinliklerini Güçlendirmek.
H 2.4 Eğitim- Öğretim Altyapısını Güçlendirmek

A3 Üniversitenin Toplum ve Çevre Yararına Yaptığı Faaliyetleri Artırmak
H 3.1 Toplumsal Katkı Faaliyetlerinin Artırılması
H 3.2 Üniversite Tarafından Sunulan Kamu Hizmetlerinin Güçlendirilmesi
H 3.3 Çevre Dostu Üniversite faaliyetlerinde Etkinliği Artırmak

A4 Üniversitemizin Uluslararası Tanınırlığını Artırmak
H 4.1 Uluslararası Öğrenci, Akademik ve İdari Personel Hareketliliğini Artırmak
H.4.2 Uluslararası Tanınırlığı Geliştirmeye Yönelik Faaliyetleri Artırmak

A5 Kalite Kültürünü ve Kurumsal Kaynakları Güçlendirmek
H 5.1 Kurum İçi Memnuniyeti ve Kurumsal Aidiyeti Geliştirmek
H 5.2 Paydaşlarla İletişimi Güçlendirmek ve Sürekliliğini Sağlamak
H 5.3 Kurumsal Veri Yönetimi ve Dijital Gelişim Süreçlerini Güçlendirmek
H 5.4 Kurumsal Kaynakları Güçlendirmek