Yatay Geçiş
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
YATAY GEÇİŞ ŞARTLARI


Üniversitemiz Fakülte ve Yüksekokullarına; “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” ile Üniversitemiz Yönergesi hükümlerine uygun olarak 2011-2012 Öğretim Yılında Yatay Geçişle alınacak öğrencilerde aranılacak şartlar, gerekli belgeler, başvuru tarihleri, ayrılan kontenjanlar ve diğer hususlar aşağıya çıkarılmıştır.

KOŞULLAR

 1. Önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.
 2. Ara sınıflara veya yarıyıllara geçiş için öğrencinin;
  • Ayrılacağı kurumdaki bütün sınavları başarmış olması,
  • Gireceği sınıftan veya yarıyıldan önceki öğretim süresinde sağladığı genel not ortalamasının (gireceği sınıfa veya yarıyıla geçiş notu dahil) en az % 60 veya eşdeğeri, 4 tam not üzerinden 2.00 olması gereklidir.
 3. İkinci öğretimden örgün öğretime yatay geçiş yapacak öğrencilerin öğretim yılı sonu itibariyle ilk %10’a girmeleri ve bunu belgelendirmeleri gerekir.
 4. Bir Yükseköğretim Kurumundan, çıkarma, uzaklaştırma vb. disiplin cezası almış olanlar yatay geçiş için başvuruda bulunamazlar.
 5. Üniversite içinden yapılacak olan yatay geçiş başvuruları da yukarıdaki esaslara göre yapılır.
 6. Vakıf Yükseköğretim Kurumları veya yabancı ülkelerdeki Yükseköğretim Kurumlarından normal veya ikinci öğretime geçiş yapan öğrenciler geçiş yaptıkları kurumun ikinci öğretim ücretini ödemek zorundadırlar.


MÜRACAAT İÇİN GEREKLİ BELGELER

 1. Başvuru dilekçesi. (Dilekçede Fakülte/Yüksekokul, bölüm veya programlar açıkça belirtilir.)
 2. Onaylı Not belgesi (transkript); başvuruda bulunan öğrencinin ayrılacağı kurumda okuduğu bütün dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren belgenin aslı.
 3. Ders İçerikleri: Öğrencinin ayrılacağı kurumda okuduğu derslerin tanımlarını (ders içeriklerini) gösterir onaylı belge.
 4. ÖSYM Sınav Sonuç Belgesinin onaylı fotokopisi (öğrenim gördüğü üniversiteden alınacak).
 5. İkinci öğretim programlarından örgün öğretim programlarına yatay geçiş başvurusunda bulunacak öğrencilerin öğretim yılı sonunda bulundukları sınıf itibariyle ilk %10’a girdiklerine dair resmi belge.
 6. Öğrencinin kayıtlı olduğu Yükseköğretim Kurumundan disiplin cezası almadığını gösterir belge.
 7. Yurt dışından yapılacak başvurularda, kayıtlı bulunduğu programın ÖSYM kılavuzunda yer almış olması, transkript (not belgesi), ders planları ve içeriklerinin Türkçe’ye çevrilmiş ve onaylanmış olması
 8. Üniversitenin belirlediği banka hesabına başvuru harcının yatırıldığına dair ödeme makbuzu. (Ziraat Bankası Çanakkale Kordon Şubesi 52569558-5002 nolu hesaba 30 TL)
 9. Nüfus cüzdanı fotokopisi.

 

2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
KURUMLAR ARASI YURT İÇİ/ YURT DIŞI VE
KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ BAŞVURU TARİHLERİ
 
 LİSANS/ÖNLİSANS PROGRAMLARI İÇİN GÜZ YARIYILI
 Yatay Geçiş Son Başvuru Tarihi        19 Ağustos 2011
 Yatay Geçiş Sonuçlarının İlanı  05 Eylül 2011
 Yatay Geçişi Kabul Edilen Öğrencilerin Kayıt Tarihleri  12-14 Eylül 2011
Yatay Geçişi Kabul Edilen Yedek Öğrencilerin Kayıt Tarihleri 15-16 Eylül 2011


Başvurular bütün belgeler tamamlanmış olarak ilgili Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerine başvuru tarihlerinde bizzat yapılacaktır. (Posta ile başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir)

Kontenjanlar

 

Ekler

yatay-gecis-formu-ve-gerekli-belgeler.doc

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)